Disclaimer

De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website (www.tekafotografie.nl) alsmede de vormgeving daarvan zijn beschermd onder de Auteurswet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder inbegrepen), aan derden ter beschikking gesteld en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, Teka Fotografie. Teka Fotografie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten door Teka fotografie. Teka fotografie aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Teka fotografie via deze website. Teka Fotografie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
Alle beeldmateriaal op deze website © 2021 Teka Fotografie tenzij anders vermeld. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten op informatie (tekst en beeld) die u op deze site (www.tekafotografie.nl en alle onderliggende pagina's) aantreft berusten bij Teka Fotografie tenzij anders vermeld.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Teka Fotografie.
Indien u van mening bent dat tekst en/of beeldmateriaal ten onrechte is geplaatst en/of er bezwaar bestaat tegen plaatsing stuur dan een email naar info@tekafotografie.nl